Izvleček statuta in splošni pogoji društva Endivja

 1. IZVLEČEK STATUTA

Glavni nameni in cilji društva:

 • razvoj in uveljavitev turističnih vinskih poti v Vipavski dolini in širši okolici,
 • promocija Vipavske doline, njene kulinarike in pridelovalcev vina,
 • povezovanje z ostalimi sorodnimi društvi z namenom skupnega sodelovanja in spodbujanja turizma v Vipavski dolini in širši okolici,
 • za člane društva omogočati ogled in doživetja vinskih poti in lokalnih pridelovalcev vina in kulinarike v Vipavski dolini in širši okolici,
 • spodbujanje razvoja novih delovnih mest v turizmu in fotografiji.

Glavne naloge za dosego ciljev:

 • omogočati članom udeležbo pri ogledih turističnih vinskih poti v Vipavski dolini in širši okolici,
 • organizacija in vodenje ogledov ter degustacij v vinskih kleteh ter pri gostinskih ponudnikih za svoje člane in za druge osebe,
 • pomoč lokalnim ponudnikom pri oddajanju sob, apartmajev, turističnih kmetij v namen spodbujanja turizma v regiji,
 • organiziranje pohodniških, vinskih, kolesarskih, kajakaških in drugih poti, ki bi povezovale posamezne turistične ponudnike in turistična društva,
 • skrbeti za turistično promocijo širše vipavske doline.

2. O DRUŠTVU ENDIVJA

Turistično in fotografsko društvo ENDIVJA je društvo, katerega glavni cilj je turistična promocija Vipavske doline in širše okolice. Svoje cilje v večini dosega s povezovanjem lokalnih vinarjev in organizacijo vinskih avantur oz. ogledov vinskih kleti in posestev za svoje člane društva. Za lažjo prepoznavnost v širšem okolju, predvsem med tujimi obiskovalci, smo vse skupaj zapakirali pod ime: Winestronaut – Slovenia Wine Adventures. Winestronaut je trajnostna interpretacija lokalne vinske kulture. Na potepanjih seveda nastajajo tudi lične fotografije, ki jih nato objavljamo na družabnih omrežjih in spletni strani ter tudi skozi ta medij dosegamo večjo turistično prepoznavnost regije.

3. ORGANIZATOR WINESTRONAUT IZLETOV

Za dosego svojih ciljev ima društvo ENDIVJA tudi v statutu določene pridobitne dejavnosti. Pridobitne dejavnostei so povezane z namenom in nalogami društva in so potrebna za njihovo doseganje. Presežek sredstev iz tega naslova se vlaga v nadaljnji razvoj in turistični napredek regije. Za večja poslovna sodelovanja, sodelujemo s Turistično agencijo Burjatik (Wajdušna), kjer nastopamo kot izvajalci določenih turističnih aranžmajev. Za Winestronaut avanture veljajo splošni pogoji turistične agencije Burjatik in splošni pogoji ter statut, opredeljeni v naših programih na spletni strani www.winestronaut.com

 1. SPLOŠNI POGOJI

4.1 SPLOŠNA DOLOČILA

Vse naše avanture so organizirane in izvedene na pristen, avanturističen način, ki odražajo utrip lokalne kulture in življenja ljudi. Namenjene so trajnostni interpretaciji lokalne vinske kulture; spodbujanju in osveščanju lokalne kulturne dediščine in razvoju fotografske dejavnosti. Vse obrazložitve veljajo kot zapisane v točki 2. in 3. tega dokumenta.

Vsak bodoči član mora pred vstopom podpisati pristopno izjavo za vpis v društvo ter izjavo o odgovornosti.

Splošni pogoji veljajo za turistične avanture, ki jih organizira društvo ENDIVJA. Šteje se, da veljajo ti splošni pogoji, v kolikor ni v teh splošnih pogojih glede turističnih aranžmajev drugih organizatorjev potovanj s katerimi sodelujemo, drugače določeno.

V primeru telefonskega dogovora oziroma dogovora prek interneta se šteje, da je bodoči član društva sprejel določila teh splošnih pogojev in statuta takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu rezerviral vinsko avanturo. Z določili splošnih pogojev, statutom in ostalimi informacijami, se član ali bodoči član društva seznani na spletni strani www.winestronaut.com oziroma na katerikoli drugi strani, kjer društvo ENDIVJA kot ponudnik lastnih uslug posreduje svoje storitve prek interneta, kjer so posebej označeni in splošno dostopni.

4.2 CENA IN PLAČILO

Cena avanture ni določena fiksno. Določen del cene predstavlja članarina, ostali del je odvisnen od zmožnosti in želj članov, ki degustacijo navadno plačajo v gotovini po samem ogledu. Za to prejmejo tudi račun. Cene ne vsebujejo davka na dodano vrednost saj društvo ni davčni zavezanec. Naša cena avanture zajema članarino, stroške in druge postavke, ki so vedno ustno ali pisno posredovane bodočemu članu. Običajno zajema organizacijo, voden ogled, animacijo, prevoz in degustacijo pri vinarju.

4.3 REZERVACIJA

Rezervacija termina poteka po sistemu zaupanja, ustno ali pisno. Izbran in potrjen datum ter ostale pomembne podatke za nemoteno organizacijo, mora obiskovalec sporočiti vsaj 24 ur vnaprej. V nekaterih primerih pa 48 ur vnaprej. Društvo lahko spremeni cenovne pogoje v skladu s skupnim dogovorom, v kolikor potnik spremeni prvotni dogovor prijavljenih oseb oz. sporoči spremembe, ki znatno vplivajo na stroške izvedbe. V kolikor potnik odpove tik pred obiskom, zaračunavamo odpovedne stroške, ki jih za vsak dotični primer skupaj določimo.

4.4 ODPOVED

Društvo ENDIVJA si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oz. odpovedi avanture, zaradi nastopa višje sile ter pravico do spremembe dogovorjenega programa avanture, če se spremenijo pogoji za izvedbo, na katere društvo nima vpliva.

Društvo ENDIVJA ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom avanture. V teh primerih lahko članom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

4.5 ZAVAROVANJE

Društvo ENDIVJA ima v lasti kombi za potrebe društva. Vsi potniki so v kombiju nezgodno zavarovani. Vsi obiskovalci pred avanturo podpišejo izjavo o odgovornosti, s katero nase prevzamejo vse svoje morebitne nezgode pri aktivnostih na potovanju.

4.6 VARSTVO PODATKOV

Društvo ENDIVJA pridobljene podatke o članih uporablja izključno za svojo lastno evidenco in jih ne posreduje tretjim osebam. Fotografije in video material, ki nastane med obiskom se uporablja za lastno in širšo promocijo, le s predhodno podpisano izjavo o rabi fotografij, ki jo člani podpišejo ob začetku obiska.

4.7 SODELOVANJE

Kolikor je mogoče se društvo ENDIVJA povezuje z ostalimi društvi, podjetji in drugimi deležniki, ki neposredno ali posredno vplivajo na večanje turistične prepoznavnosti regije in s tem k doseganju naših glavnih ciljev. V slogi je moč in v to trdno verjamemo.

4.8 OPOZORILO

Ministrstvo za zdravje opozarja, prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

 

 

Regionalni turistični vodniki goriške regije

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Pin It on Pinterest